Failed to load licensing components. Please Repair / Re-Install Dixit . DO NOT UNINSTALL MODULE!

Om SML


I över trettio år har SML varit en stor fastighetsaktör i Nässjö kommun. Idag äger vi 39 stycken fastigheter med totalt ca 70 000 kvm uthyrningsbar yta varav ca 20 000 kvm finns i ca 240 lägenheter. 

 

Genom åren har vi fått mycket erfarenhet och stor kunskap vilket innebär att vår service till hyresgästerna är bra, snabb och personlig. Vi äger visserligen många lägenheter och lokaler men för oss är det viktigt att hyresgästen känner vårt engagemang och att vi alltid gör vårt bästa för att alla ska trivas.

Vi renoverar och underhåller våra fastigheter kontinuerligt och har ett långt utvecklat miljöarbete där samspelet mellan natur, människa och kultur genomsyrar allt från planering till genomförande.

 

 

 

Affärsidé

SML ska genom förvärv, förvaltning, förädling och försäljning av fastigheter kunna erbjuda en föränderlig marknad ändamålsenliga bostäder och lokaler.

 

Vision

SML ska alltid uppfattas som och vara Nässjös ledande fastighetsbolag, med hög kompetens, god kvalitet och goda relationer med sina intressenter.

 

Strategi

 

Med god marknadskännedom kunna erbjuda såväl befintliga som nystartade företag lokaler med expansionsmöjligheter och privatpersoner bostäder, ska SML uppfattas som den naturliga samarbetspartnern i Nässjö. Genom en kontinuerlig dialog med såväl befintliga som potentiella kunder har SML en bas som ger möjlighet till ett rationellt och effektivt lokalutnyttjande.
 
Verksamheten bedrivs i en egen organisation med en hög kompetens och servicegrad. Genom regelbundna mätningar och utveckling säkerställs kundernas förtroende. Med såväl externa uppdrag som användande av entreprenörer tränas organisationen i affärsmässighet och professionalitet. Allt arbete skall präglas av kvalitets- och kretsloppstänkande för att säkerställa en uthållig verksamhet.
 
SML stödjer Nässjö Kommuns projekt: Stadskärneutveckling. Syftet med detta projekt är att stärka och utveckla de centrala delarna i Nässjö dels för att öka kvaliteten och lönsamheten samt att starta en positiv omvandling av centrum

 

 

 

 

 

 

Historik

Affärsområdet Fastigheter, som ingår i Höglandets Invest, startade sin verksamhet under 1980-talet genom inköpet av fastigheten Lindenäs, mera känd som ”Tobak”, i Nässjö för att där dels bedriva lagerverksamhet åt Nässjö Åkeri AB, men också för att utveckla det dåvarande industrihotellet. Därefter har successivt skett inköp av industri och kontorsfastigheter i framför allt Nässjö. Under 2003 förvärvades SML-koncernen.

I dessa bolag fanns framförallt bostäder, men även butiks och kontorslokaler. Efter detta förvärv namnändrades alla bolag till att innehålla namnet SML. Därefter har företaget vuxit ytterligare och idag äger SML 39 fastigheter med totalt ca 70 000 kvm uthyrningsbar yta varav ca 20 000 kvm finns i bostäder.

Kvalitet

För att hela tiden anpassa och utveckla vår verksamhet arbetar vi med olika typer av kvalitetsmål. Detta innebär att vi sedan år 1999 är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Vår bedömning är att kvalitetsfrågor liksom miljöfrågor är mycket viktigt för att kunna vidareutveckla vår verksamhet.

Miljö

SML eftersträvar att all verksamhet ska bedrivas utifrån en ekologisk grundsyn där samspelet mellan natur, människa och kultur genomsyrar allt från planering till genomförande. 
SML vill verka för en förbättrad totalmiljö och därmed en förbättrad boendemiljö.  Vi ska bedriva vår fastighetsförvaltning med minsta möjliga belastning på miljön. 

SML ska förebygga uppkomst av föroreningar i miljön. SML ska hushålla med naturresurserna och minimera avfallsproduktionen. Vi ska ta stor miljöhänsyn vid inköp av varor och tjänster, utan att ge avkall på funktion, säkerhet eller hälsa. 

Vi ska fortlöpande följa upp, och leva upp till, alla miljökrav i lagar och föreskrifter. SML ska utbilda och engagera sin personal i miljöarbetet. Vi ska öppet redovisa resultatet av vårt miljöarbete. Som ett led i vårt miljöarbete har vi i de flesta av våra fastigheter källsortering av sopor, där vi alla kan hjälpas åt att förbättra miljön.